Home Browse Courses About us Help Desk Contact us
  User Organizer
Nick Name
Password

ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่?

สมัครเรียน ฟรี!!!

  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สมาชิก0  คน

welcome.jpgขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ LearnSquare

ระบบe-Learningเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองโดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย โดยรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพเสียงหรือวิดีโอ ในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ
Submission
 
รายชื่อหลักสูตรวันเวลาเรียน
School
Activity
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Art
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
Vocation and Technology
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Foreign Language 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศที่ 2
English
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Mathematics
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
Physical Education
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
Science
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
Social
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Thai
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Powered by
egat nectec_logo nstda
  Admin Message
Welcome to LearnSquare ศูนย์กลางการเรียนรู้ไม่รู้จบบนโลกอินเตอร์เนต


Page Hits: 755857
[Since 16/05/08]